News

PhD Defense of Jasmine Ramsebner on August 31, 2022

Examination Panel:
Associate-Prof. Dr. Johannes Reichl, Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz, Austria
Prof. Dr. Jaroslav Knápek, Czech Technical University in Prague, Czech Republic
Prof. Dr. Reinhard Haas, TU Wien (Supervisor)

Date: August 31, 2022; 4:00 pm (CET)

Venue: 1040 Wien, Gusshausstrasse 25, Room CF0335 (Zeichensaal)